Faaliyetlerimiz

ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Geliştime Vakfı

  • Fakültenin bina ve tesislerini kurmak, geliştirmek, genişletmek, gerekli bina ve tesis ihtiyacını karşılamak.
  • Dinî, ilmî, ahlaki, millî, edebî eserlerin hazırlanmasını teşvik etmek, bu hususta yarışmalar açmak, araştırmalar yaptırmak, hazırlanmış çalışmaları yayınlamak.
  • İmkânlar elverdiği ölçüde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerinin gerçekleştireceği ülke menfaatlerine uygun müspet, içtimai, kültürel her türlü faaliyeti desteklemek.
  • Öğrencilere karşılıksız veya karşılıklı burs vermek, öğretim ve eğitim malzemesi sağlamak, öğretim elemanlarına ilmî çalışmalarında maddeten ve manen yardımcı olmak.
  • Öğretim elemanlarının, öğrencilerin ve halkın bilgi ve görgülerini artırmak maksadıyla kurslar, geziler, millî veya milletler arası seviyede ilmî toplantılar düzenlemek veya bunlara yardımcı olmak.
  • Sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunmak, halka ve öğrencilere açık ücretsiz kurslar tertipletmek.
  • ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Tacettin Aslan Uygulama Camii’nin müştemilatı da dâhil olmak üzere tüm alanlarının bakımı, onarımı ve münhasıran ibadethane maksatlı olarak kullanımı ile ilgili tasarrufları yürütmek.